doballzod.com
Menu

โยคะเป็นการฝึกส่วนตัวที่รับผิดชอบ

โยคะเป็นการฝึกส่วนตัวที่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างจากการออกกำลังกายหรือการบำบัดรูปแบบอื่น ๆ ที่ผู้มีอำนาจภายนอกหรือผู้สอนแนะนำกระบวนการ โยคะช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมการเติบโตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองได้ เป็นการปฏิบัติที่ส่งเสริมการไตร่ตรองตนเอง มีวินัยในตนเอง และค้นพบตนเอง ทางชีวภาพแม้ว่าโยคะจะครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ แต่มิติทางชีววิทยาก็มีความสำคัญ การฝึกโยคะส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ ในร่างกาย ท่าโยคะ (อาสนะ) ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น ความสมดุล และการประสานงาน ปราณยามะ (การฝึกหายใจ) โยคะเบื้องต้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทางเดินหายใจและเพิ่มออกซิเจน เทคนิคการทำสมาธิและการผ่อนคลายส่งผลเชิงบวกต่อระบบประสาท ความสมดุลของฮอร์โมน และการตอบสนองต่อความเครียดโดยรวม การเปลี่ยนแปลง  โยคะนำเสนอแนวทางแบบองค์รวมในการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่จะประสานและบูรณาการชั้นต่างๆ ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของเรา การฝึกฝนเป็นประจำสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสมรรถภาพทางกาย ความชัดเจนของจิตใจ ความอยู่ดีมีสุขทางอารมณ์ และความตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณ โยคะส่งเสริมให้บุคคลปลูกฝังคุณสมบัติต่างๆ เช่น การมีสติ ความเห็นอกเห็นใจ ความยืดหยุ่น และการตระหนักรู้ในตนเอง มีเครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสำรวจตนเอง การเยียวยา และการเติบโต 

โพสต์โดย : ผูกจุก ผูกจุก เมื่อ 11 ก.ย. 2566 15:59:59 น. อ่าน 15 ตอบ 0

facebook